Konkurs JoQu: "W poszukiwaniu wiosny- aktywnie z psem"

joqu konkurs miska turystycza walk bowl

Konkurs na fanpage : https://www.facebook.com/JoQuPets/

 

Regulamin do konkursu: "W poszukiwaniu wiosny- aktywnie z psem"

Okres trwania konkursu: 29.03-09.04.18

Ogłoszenie wyników 10.04.18

Regulamin "W POSZUKIWANIU WIOSNY-aktywnie z psem"
I Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu “W poszukiwaniu wiosny” jest firma Your Pet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Aleksandrowicka 37, 43-300 Bielsko-Biała. NIP 9372663724, REGON 243004308.Konkurs przeprowadzany fanpage’u: https://www.facebook.com/JoQuPets/
2. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
3. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
4. Konkurs trwa od 29.03. 2018 do 09.04.2018.
5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez portal Facebook.
6. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być: pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin; bądź osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą i wiedzą opiekuna prawnego; oraz posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnik biorący udział w konkursie musi opublikować pod postem konkursowym zdjęcie nawiązujące do tematu określonego w Konkursie “W poszukiwaniu wiosny- aktywnie z psem”. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi konkursowej.
3. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia w okresie trwania konkursu 29.03. - 09.04.2018 . Odpowiedzi konkursowe opublikowane po 09.04.2018 nie będą brane pod uwagę.
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów nagród, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że: zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu oraz wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych w uczestnictwem w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na fanpaguhttps://www.facebook.com/JoQuPets/ swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu tytułu Laureata konkursu.

III Nagrody oraz ogłoszenie wyników
1. Nagrodą w konkursie jest miska JoQu® Walk Bowl Red
2. Laureatem konkursu zostanie 1 osoba, która opublikuje najciekawsze zdjęcie.
3. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.
4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w 10.04.18, ok. 12:00-14:00.
6. Zwycięzcy zgłoszą się do Organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostarczenia nagrody przez lub za jego zgubienie przez Przewoźnika.

IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych Odpowiedzi konkursowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, w tym usunięcia ich Odpowiedzi konkursowych ze strony https://www.facebook.com/JoQuPets/, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy: a) zamieszczają komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia (w tym religijne), a w szczególności o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim; b) podejmą działania w wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; b) podejmą działania w wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Facebook kont/profilii osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku.
3. Wykluczenie z konkursu jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Po wydaniu nagród dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.